Đường Thanh Hùng Đức

Thạc sĩ Giang dạy tiếng Anh (TESOL)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Reading, Writing, Grammar


Học vấn

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Đại học Mở TPHCM.

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Văn Lang. 

Quá trình công tác

2013-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

 

Go to top