CHUYÊN NGỮ 


GVC. TS. PHAN THẾ HƯNG

Chức vụ: Trưởng Khoa Ngoại Ngữ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. NGUYỄN THANH MINH

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Kỹ năng Ngôn ngữ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. ĐỖ PHÚ ANH

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Biên Phiên dịch
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. PHẠM THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. NGÔ THỊ CẨM THÙY

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

ThS. NGUYỄN HẢI LONG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. NGUYỄN HUY CƯỜNG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 

ThS. ĐINH TRẦN NGỌC PHÚC

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. NGUYỄN HOÀNG PHAN

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. ĐƯỜNG THANH HÙNG ĐỨC

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. TRẦN THỊ NGỌC LINH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ 2
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. CAO THỊ XUÂN TÚ

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. ĐỖ HUY LIÊM

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. LƯƠNG THỊ KIM PHỤNG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. LÊ THỊ TRUNG ĐÍNH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. NGÔ NHẬT PHƯƠNG QUỲNH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. TRƯƠNG HỒNG NGỌC

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. LÊ QUANG THẢO

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Đào tạo Đặc biệt
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. LỮ ĐÌNH BẢO

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

LÊ NGỌC TRUYẾN

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ThS. PHAN THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN NGỌC HUY

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐINH HUỲNH MAI TÚ

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ YẾN NHU

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THANH PHƯƠNG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ THANH MAI

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VÕ THỊ THU HẰNG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VƯƠNG TUYẾT KHA

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ BÍCH TRÂM

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


TS. NGUYỄN HÒA MAI PHƯƠNG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ LỆ THỦY

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


TS. NGUYỄN THỊ THU

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


 

ThS. NGUYỄN THỊ HÀ

Chức vụ: Giảng viên                                               
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

ThS. TRƯƠNG PHÚ SỸ

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. JONATHANA.ILLANA

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. KATHARINE HANNAH COLLINS 

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


PGS. TS. PHẠM VŨ PHI HỔ

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRƯƠNG THỊ MAI HẠNH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGHỆ QUÍ LINH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HỒ HƯNG THỊNH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN CHÍ MINH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỤY THÙY DUNG

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VÕ NGỌC THIÊN PHỤNG

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


   

ThS. NGUYỄN ĐÀI TRANG NHÃ

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Go to top