KHỐI CHUYÊN NGỮ 


GVC. TS. PHAN THẾ HƯNG

Chức vụ: Trưởng Khoa Ngoại Ngữ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Writing, Semantics, Phonology, Syntax, Morphology, Research Methods, British Culture and Society, American Culture and Society

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HUỲNH LÊ PHƯỢNG CƠ

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Email:hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Speaking, Listening

 LÝ LỊCH KHOA HỌCThS. ĐỖ PHÚ ANH

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Biên Phiên dịch
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Interpretation, Grammar, Writing

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGÔ THỊ CẨM THÙY

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Speaking, Listening, Phonology

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Kỹ Năng Ngôn Ngữ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Reading, Writing, Speaking, British Culture and Society, American Culture and Society, Semantics

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HẢI LONG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Reading, Writing, Listening

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TỐNG PHƯỚC KHẢI

Chức vụ: Giảng viên
Email:tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Reading, Listening

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HUY CƯỜNG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Speaking, Phonetics

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN NGUYỄN THANH THANH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Phonetics, Listening

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHẠM THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Speaking, Listening, Writing 

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: General English

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐINH TRẦN NGỌC PHÚC

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Speaking

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HOÀNG PHAN

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Speaking, General English
LÝ LỊCH KHOA HỌC

NGUYỄN ĐẮC PHI LINH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Listening, Phonetics

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐƯỜNG THANH HÙNG ĐỨC

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Reading, Writing, Grammar

LÝ LỊCH KHOA HỌC


NGUYỄN THANH MINH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Speaking, Phonetics

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ NGỌC LINH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177 
Môn học phụ trách: Speaking, Listening

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Go to top