KHỐI TIẾNG ANH TỔNG QUÁT


ThS. TRẦN HOÀNG ANH

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn tiếng Anh không chuyên 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VƯƠNG THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ YẾN NHUNG

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ VÂN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ THU HÀ

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VÕ THỊ XUÂN ÁNH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHẠM THỊ HOÀI

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HUỲNH THỊ NHƯ DUYÊN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VƯƠNG TRẦN GIA NHƠN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHAN THỊ NGỌC THẠCH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HUỲNH NGỌC THANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHẠM THỊ SONG THUYẾT

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HỒ ĐÌNH VĂN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ HUỲNH LỘC

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LÊ HUỲNH HÀ VÂN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HUỲNH THANH THANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VÕ THỊ DUYÊN ANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐOÀN THỊ KIỀU OANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ĐỖ THỊ HUYỀN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌCDƯƠNG NGỌC VĨNH TIẾN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38389983 
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Go to top