KHỐI CHUYÊN NGỮ 


GVC. TS. PHAN THẾ HƯNG

Chức vụ: Trưởng Khoa Ngoại Ngữ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249 
Môn học phụ trách: Writing, Semantics, Phonology, Syntax, Morphology, Research Methods, British Culture and Society, American Culture and Society

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HUỲNH LÊ PHƯỢNG CƠ

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Email:hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐỖ PHÚ ANH

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Biên Phiên dịch
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Kỹ Năng Ngôn Ngữ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHẠM THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Đào tạo Đặc biệt
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249 
Môn học phụ trách: Speaking, Listening, Writing 

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGÔ THỊ CẨM THÙY

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC 


ThS. NGUYỄN HẢI LONG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TỐNG PHƯỚC KHẢI

Chức vụ: Giảng viên
Email:tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HUY CƯỜNG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN NGUYỄN THANH THANH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

ThS. ĐINH TRẦN NGỌC PHÚC

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HOÀNG PHAN

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249
LÝ LỊCH KHOA HỌC

NGUYỄN ĐẮC PHI LINH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐƯỜNG THANH HÙNG ĐỨC

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THANH MINH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ NGỌC LINH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ NAM THI

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ 2
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. CAO THỊ XUÂN TÚ

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐỖ HUY LIÊM

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LƯƠNG THỊ KIM PHỤNG

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LÊ THỊ TRUNG ĐÍNH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGÔ NHẬT PHƯƠNG QUỲNH

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRƯƠNG HỒNG NGỌC

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LÊ QUANG THẢO

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LỮ ĐÌNH BẢO

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


LÊ NGỌC TRUYẾN

Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌCKHỐI TIẾNG ANH TỔNG QUÁT


ThS. TRẦN HOÀNG ANH

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn tiếng Anh không chuyên 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VƯƠNG THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ YẾN NHUNG

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ VÂN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ THU HÀ

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VÕ THỊ XUÂN ÁNH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHẠM THỊ HOÀI

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HUỲNH THỊ NHƯ DUYÊN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VƯƠNG TRẦN GIA NHƠN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHAN THỊ NGỌC THẠCH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HUỲNH NGỌC THANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHẠM THỊ SONG THUYẾT

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HỒ ĐÌNH VĂN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ HUỲNH LỘC

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LÊ HUỲNH HÀ VÂN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. HUỲNH THANH THANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VÕ THỊ DUYÊN ANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐOÀN THỊ KIỀU OANH

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ĐỖ THỊ HUYỀN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


DƯƠNG NGỌC VĨNH TIẾN

Chức vụ: Giảng Viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Châu Thanh Nhã

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Đinh Lý Vân Khanh

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Dương Thi Kim Phụng

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Hoàng Thị Hoa

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Nguyễn Thanh Mai Thy

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Phạm Thị Thảo Nguyên

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Trần Lê Hoài Vũ

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Vũ Minh Quyền

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Nguyễn Kiều Hạnh

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Nguyễn Thị Uyên Phương

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Trần Thị Bách Khoa

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Trịnh Thị Thu Trang

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Nguyễn Ngọc Hoàng Vy

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

Tiêu Uy Nghi

Chức vụ: Giảng Viên
Môn học phụ trách: General English

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


 


KHỐI THỈNH GIẢNG  

1.         TS. PHẠM VĂN NGA 

2.         TS. VƯƠNG VĂN CHO 

3.         TS. ĐÀO HOÀNG TRUNG 

4.         ThS. NGUYỄN KIM ÁNH 

5.         ThS. ĐỖ PHÁT LỢI 

6.         ThS. TRẦN THỊ CÚC 

7.         ThS. PHẠM THỊ NGỌC DIỆP 

8.         ThS. NGUYỄN THU HÀ 

9.         ThS. VƯƠNG QUẾ THU 

10.       ThS. NGUYỄN THANH THỦY 

11.       ThS. VŨ NGUYỄN MINH THY 

12.       TÔN THẤT LAN 

13.       ĐẶNG THỊ XUÂN PHÚC 

14.       TRẦN VĂN SINH 

15.       TRẦN THỊ THU 

16.       NGUYỄN THANH VĂN 

17.       PHAN HỮU HẠNH 

18.       NGUYỄN QUANG LONG 

19.       NGUYỄN HỒ HƯNG THỊNH 

20.       TRẦN ĐOÀN DIỄM KHANH

21.       ĐINH THỊ TRIỀU GIANG

20.       NGUYỄN XUÂN QUỲNH

20.       MAI THỊ BẠCH YẾN

 

 

Go to top