Huỳnh Lê Phượng Cơ

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Speaking, Listening, General English


Học vấn

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL),  Đại học Canberra, Australia.

Cử nhân Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Sư phạm TPHCM. 

Quá trình công tác

1996-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

2007-2010 Thỉnh giảng tại các trường Đại học Mở TPHCM, Đại học Tài chính - Marketing TPHCM. 

Nghiên cứu khoa học

2013-2014 Một số giải pháp khắc phục những khó khăn trong kỹ thuật nghe của sinh viên năm 1 và năm 2 Khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Văn Lang. Chủ nhiệm đề tài.

 

 

Go to top