Liên hệ

  • Về học vụ của sinh viên Ngôn Ngữ Anh:

Nguyễn Thị Khánh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (08) 38365177 

  • Về chế độ chính sách của sinh viên:

Nguyễn Thị Thanh Vân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (028)71099249 

  • Về câu lạc bộ tiếng Anh (FOLA): 

Thầy Nguyễn Thanh Minh 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Cao Thị Xuân Tú 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Điện thoại: (028)71099249 

  • Về học vụ Tổ Bộ Môn Tiếng Anh Không Chuyên:

Thầy Dương Ngọc Vĩnh Tiến

Email: tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (028)71099249 

Go to top