Nguyễn Hoàng Phan

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Speaking, General English


Học vấn

Thạc sĩ Giảng Dạy Tiếng Anh (TESOL), Western Sydney University, Australia.

Thạc sĩ Marketing, Western Sydney University, Australia.

Cử nhân Anh văn Thương mại, Đại học HUFLIT, Việt Nam. 

Quá trình công tác

2016-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

 

Go to top