Thông báo v/v Thực tập dành cho sinh viên K21

Các nội dung đính kèm liên quan đến thực tập:
1. Thông báo thời gian thực tập
2. Danh sách thực tập tại các đơn vị
3. Phiếu đánh giá kết quả thực tập
4. Mẫu viết báo cáo thực tập
  

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top