KHỐI CHUYÊN NGỮ 


GVC. TS. PHAN THẾ HƯNG

Môn học phụ trách: American Culture & Society, Writing, Semantics, Phonology, Syntax, Morphology, Research Methods

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. ĐỖ PHÚ ANH

Môn học phụ trách: Writing 4; Translation 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Môn học phụ trách: Semantics, Reading 4

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. PHẠM THỊ THÙY TRANG

Môn học phụ trách: Research Methodology,
Interpretation for tourism

Email, TeamsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGÔ THỊ CẨM THÙY

Môn học phụ trách: Speaking 4, Listening 4, Phonology, Nghiên cứu khoa học

Email, TeamsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGUYỄN HẢI LONG

Môn học phụ trách: Listening 2, Writing 2, Grmmar 1

Email, TeamsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGUYỄN HUY CƯỜNG

Môn học phụ trách: #

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

Môn học phụ trách: Speaking 2, English for Hospitality

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. ĐINH TRẦN NGỌC PHÚC

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

Môn học phụ trách: Listening 4, Reading 2

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGUYỄN HOÀNG PHAN

Môn học phụ trách: Speaking 2, Introduction to Tourism, Business Translation, Business Targets

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. ĐƯỜNG THANH HÙNG ĐỨC

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn học phụ trách: Grammar 1 & Reading 2

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGUYỄN THANH MINH

Môn học phụ trách: Grammar 1, Speaking 4, Phonology, Research Methods

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. TRẦN THỊ NGỌC LINH

Môn học phụ trách: #

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Môn học phụ trách: Chinese

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. CAO THỊ XUÂN TÚ

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

Môn học phụ trách: #

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. ĐỖ HUY LIÊM

Môn học phụ trách: #

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. LƯƠNG THỊ KIM PHỤNG

Môn học phụ trách: Speaking 2, Writing 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. LÊ THỊ TRUNG ĐÍNH

Môn học phụ trách: Speaking 2, Writing 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGÔ NHẬT PHƯƠNG QUỲNH

Môn học phụ trách: Speaking 2, Reading 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. TRƯƠNG HỒNG NGỌC

Môn học phụ trách: Speaking 2, Reading 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. LÊ QUANG THẢO

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

Môn học phụ trách: #

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. LỮ ĐÌNH BẢO

Môn học phụ trách: Listening 2, Writing 2, English for tourism

Email, TeamsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


LÊ NGỌC TRUYẾN

Môn học phụ trách: Japanese

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Phan Thị Thùy Trang

Môn học phụ trách: Speaking 2, American Culture and Society

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Ngọc Huy

Môn học phụ trách: Reading, American Culture & Society

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Đinh Huỳnh Mai Tú

Môn học phụ trách: Listening 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Môn học phụ trách: #

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Thị Yến Nhu

Môn học phụ trách: Reading - Writing & Grammar 2, Phonology, Listening 2, Speaking 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Trần Thanh Phương

Môn học phụ trách: Listening 2, Reading 2, Grammar 1

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Trần Thị Thanh Mai

Môn học phụ trách: Teaching English to young learners, Practical techniques for language teaching, Writing 2, Grammar 1

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Võ Thị Thu Hằng

Môn học phụ trách: Listening 2, Methodology 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Vương Tuyết Kha

Môn học phụ trách: Reading 4, Writing 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Thị Thu

Môn học phụ trách: Tiếng Việt Thực Hành 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Trần Thị Lệ Thủy

Môn học phụ trách: Speaking 2, Listening 2

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


TS. Vương Văn Cho

Môn học phụ trách: Tiếng Việt Thực Hành 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0906626122

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

ThS. Nguyễn Thu Hà

Môn học phụ trách: Tiếng Việt Thực Hành 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0908696087

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=132

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


KHỐI TIẾNG ANH TỔNG QUÁT


ThS. TRẦN HOÀNG ANH

Môn học phụ trách: General English 

Email, TeamsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. VƯƠNG THỊ VÂN ANH

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGUYỄN THỊ YẾN NHUNG

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGUYỄN THỊ VÂN

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. TRẦN THỊ THU HÀ

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. VÕ THỊ XUÂN ÁNH

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. PHẠM THỊ HOÀI

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. HUỲNH THỊ NHƯ DUYÊN

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. VƯƠNG TRẦN GIA NHƠN

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. PHAN THỊ NGỌC THẠCH

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. HUỲNH NGỌC THANH

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. PHẠM THỊ SONG THUYẾT

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. HỒ ĐÌNH VĂN

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. NGUYỄN THỊ HUỲNH LỘC

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. LÊ HUỲNH HÀ VÂN

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. HUỲNH THANH THANH

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. VÕ THỊ DUYÊN ANH

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. ĐOÀN THỊ KIỀU OANH

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ĐỖ THỊ HUYỀN

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


DƯƠNG NGỌC VĨNH TIẾN

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


NGUYỄN ĐẮC PHI LINH

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. TỐNG PHƯỚC KHẢI

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Châu Thanh Nhã

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Đinh Lý Vân Khanh

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Dương Thi Kim Phụng

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Hoàng Thị Hoa

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Thanh Mai Thy

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Phạm Thị Thảo Nguyên

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Trần Lê Hoài Vũ

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Vũ Minh Quyền

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Kiều Hạnh

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Thị Thu

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Thị Uyên Phương

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾNThS. Trịnh Thị Thu Trang

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Vy

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Bùi Thị Thu Hiền

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Đỗ Vân Hùng

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Nguyễn Thị Triều Thảo

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Quách Thanh Vĩ

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Phạm Thị Thúy Trâm

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Võ Thị Minh Ngân

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Đinh Thị Triều Giang

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Lê Thùy Linh

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


ThS. Hồ Bảo Thanh

Môn học phụ trách: General English 

Email, Teams: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moolde: https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/course/index.php?categoryid=122

 TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN


 

 

Go to top