Thông báo kết quả đăng ký học phần HK192 và xử lý các nhóm/lớp không đủ điều kiện mở lớp

Sinh viên xem đính kèm tai đây.

 

 

Go to top