Tham luận hội thảo khoa học

Chương trình Hội thảo Khoa học Quốc tế AsiaCALL 2021 và VLTESOL do Khoa Ngoại ngữ tổ chức

Danh mục các bài tham luận - Kỷ yếu Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ - năm 2019

1. Phan The Hung, Ph.D.. The Role of Ict in Present Call

Lương Thị Kim Phụng.A Proposed Model For Using Facebook-Based Peer Comments in Efl Writing Classes: Merits, Defects, and Suggestions

2. Pham Thi Song Thuyet, Huynh Ngọc Thanh & Ho Dinh Van.  Mall: Apply Mobile Learning in Language Teaching and Learning

3. Doan Thi Kieu Oanh; Pham Ngoc Duy An Ict Based Teaching-Learning Model Focuses on Improving English Speaking Skills Among Technology Students at Van Lang University

4. Le Huynh Ha Van Film Dubbing: The Motivating Technique to Improve Freshmen’s Pronunciation

5. Le Thuy Linh; Nguyen Thi Yen Nhung  Efl Learner’s Perceptions of Blended Learning in Higher Education

6. Nguyen Thanh Minh E-Mentoring for Supporting Online Learning in Higher Education

7. Vo Thi Xuan Anh; Pham Thi Hoai; Do Thi Huyen  The Use of Mobile Phones in Classroom in Teaching English For Non-Majored Englsih Students at Van Lang University

8. Huỳnh Thị Như Duyên ; Huỳnh Ngọc Thanh; Phạm Thị Song Thuyết ;Hồ Đình Văn  Tham Luận Về Ứng Dụng Moodle Trong Giảng Dạy Tiếng Anh: Từ Lý Thuyết Đến Thực Tiễn

9. Vo Thi Thu Hang   The Undergraduate Students' Perception towards The Adoption of Kahoot - A Gamification Based Interactive Response Systems In Teaching Grammar 1 at Van Lang University

10. Do Phu Anh Benefits and Pitfalls of Computer-Assisted Language Learning

Danh mục các bài tham luận - Kỷ yếu Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ - năm 2018

1. Huỳnh Lê Phượng Cơ. A Reflection on how to Enhance Student’s Learning Strategies in Academic Listening.

2. Lê Thị Ngọc Diệp. Teaching Quality from Feedback Analysis – A Case of Public Speaking Module in Foreign Languages Faculty at Van Lang University

3. Phạm Thị Thùy Trang. Rethinking Scaffolds for Academic Writing Courses at Van Lang University: What are the missing links?

4. Nguyễn Thanh Minh. Applying Critical Thinking Practices to Develop Critical Thinking of English Majors in Reading Classrooms at Van Lang University.

5. Trần Hoàng Anh & Phan Thị Ngọc Thạch. Chương trình tiếng Anh tổng quát: định hướng và kiến nghị - Đại học Văn Lang

6. Mai Thị Bạch Yến. Định hướng việc dạy tiếng Anh không chuyên tiếp cận môi trường làm việc.

7. Vương Thị Vân Anh. Những thuận lợi và khó khăn trong việc giảng dạy khối tiếng Anh tổng quát ở Đại học Văn Lang

8. Huỳnh Thị Như Duyên, Nguyễn Thị Yến Nhung, Huỳnh Ngọc Thanh, Phạm Thị Song Thuyết, Hồ Đình Văn. Đánh giá chương trình đào tạo tiếng Anh không chuyên ngành kỹ thuật K22-K23.

9. Võ Thị Duyên Anh & Trương Thị Như Ngọc. Đánh giá phân bổ thời lượng giản dạy đối với chương trình tiếng Anh không chuyên tại trường Đại học Văn Lang hiện nay. 

 

Danh mục các bài tham luận - Kỷ yếu Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ - năm 2017

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Phan Thế Hưng, M.A. in Applied Linguistics & Ph.D. in Linguistics 

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract 

To develop English programs, adminissters, language experts, and teachers are supposed to refer to the objectives of English teaching and learning in Vietnam, especially the need analysis of the society, the workforce as well as the learners. Today teaching and learning in class or on line also focus more on the application of digital technology, the Internet and its components in order to form suitable skills in the 21st century for both teachers and students. In other words, teachers of English are requested to update not only traditional teaching materials, but also find the appropriate strategies and methods to promote the way of teaching and learning in class and via the digital communication. The article spots these ideas with the hope that teachers can reflect their language teaching and find out some applicable methods and procedures so that both teachers and learners can be on the right track to the immediate objectives of teaching and learning English in Vietnam. 

Xem tiếp...

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG KỸ THUẬT NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM 1 VÀ NĂM 2 CỦA KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Th.S. Huỳnh Lê Phượng Cơ 

Khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Văn Lang

Abstract

When studying English, the listening skill is the most difficult to learners. There are many reasons why learners cannot understand the spoken text such as lack of background knowledge or listening strategies. The research focuses on finding the reasons that limit or obstruct the listening comprehension of the students at Faculty of Foreign Languages - Van Lang University and then suggests some teaching guides applying in the classroom to help students improve their listening skills. 

Xem tiếp...

TRANSLATION AND INTERPRETATION: BRANCHES OF STUDY

Do Phu Anh, M.A. in Applied Linguistics  

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University   

Abstract

Bài viết này là một cố gắng nhỏ nhằm khẳng định lại một nhận định khoa học dựa trên rất nhiều nghiên cứu về một ngành học mà hình như gần đây đang bị xem nhẹ: Dịch Thuật, bao gồm Biên Dịch và Phiên Dịch, là một ngành học thuật. Và giống như những ngành học thuật khác, Dịch Thuật có lịch sử hình thành và phát triển của mình và được tiếp cận bằng nhiều phương cách khoa học khác nhau. Biên Dịch và Phiên Dịch và chương trình giảng dạy những môn học này ở đại học phải được thiết kế một cách hệ thống và khoa học nhằm làm cho việc giảng dạy những môn học này đạt được hiệu quả mong muốn.

Xem tiếp...

FLIPPING THE CLASSROOM FOR INTERPRETATION COURSES AT TERTIARY LEVEL

Pham Thi Thuy Trang, M.A. in TESOL 

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

            Trong những năm gần đây, mô hình “Flipped Classroom (lớp học Đảo ngược) nhận được rất nhiều sự quan tâm trong giới giáo dục và đã được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các môn học, đặc biệt là các môn thuộc STEM (Khoa học, Kĩ thuật, Xây dựng và Toán học). Đây là mô hình đảo ngược của mô hình giáo dục truyền thống, nhấn mạnh tính cá nhân, giảm thời gian tiếp thu bị động, tăng thời gian đào sâu suy nghĩ, tăng khả năng làm việc nhóm và học tập tích cực. Với những ưu điểm trên, mô hình này đang dần được đưa vào sử dụng tại các trường đại học lớn ở hầu hết các chuyên ngành. Tuy nhiên,với bộ môn ngôn ngữ Anh, vẫn còn đang rất cần những nghiên cứu sâu hơn nữa trong việc ứng dụng mô hình trên vào việc giảng dạy các phân môn khác nhau, từ Ngữ học Dạy tiếng, Biên Phiên dịch , đến Phương pháp Giảng dạy. Với nỗ lực góp phần giải quyết các khó khăn trong việc giảng dạy bộ môn Phiên dịch tại đại học, bài báo cáo đưa ra mô hình gỉang dạy mới ứng dụng những tiêu chí của “Flipped Classroom”. Mô hình được đưa ra dựa trên những báo cáo khoa học có liên quan gần đây, và dựa trên kinh nghiệm thực tế ứng dụng mô hình này của người báo cáo. 

Xem tiếp...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN SỬ DỤNG INTERNET HIỆU QUẢ HƠN TRONG VIỆC CẢI THIỆN KỸ NĂNG NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Ngô Thị Cẩm Thùy, M.A. in TESOL  

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University 

Abstract

Samuel Scott - SEO and Internet marketing speaker  used to raise his view on the Art of Public Speaking “At any serious conference, hard skills and knowledge among the speakers are absolutely necessary first and foremost. But soft skills and the ability to amaze an audience are a very close second.”

As far as soft skills in public speaking is in concern, there has been an encouragement for students to improve some relevant skills, such as critical thinking, mind-map designing, problem-solving skill, credibility, background knowledge, and so on. As usual,  one of the most common problems among students is that after getting the speaking topic, it is common for them to brainstorm a very general outline which is not appropriate to the certain context. Actually, the ideas are often taken from Google search or a very common belief. Therefore, the speech cannot be strong enough to attract or persuade the audience since they can not find their own problems analyzed, clarified and solved in a satisfying way. During the 2 recent school years, the alarming results of Public speaking final results have left a significant consideration on the change of teaching method to help improve this speaking skill as its effects are believed to be taken account to the future when students will be in the interview for job application.

The research focuses on the analysis of the current problems among students studying Public Speaking, and the suggestion of using the Internet to improve both soft skills and background knowledge which are believed to be simultaneously beneficial to reading, writing and listening skills. In order to keep the students on track of self-improvement, the support of the university library, the Faculty of foreign languages and especially teachers who are directly side by side on their progress is highly appreciated.

Xem tiếp...

MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẢNG DẠY MỚI CẢI THIỆN KỸ NĂNG PHÁT ÂM

TIẾNG ANH TẠI PHÒNG MÁY MULTIMEDIA

Nhóm giảng viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Văn Lang:

Th.S. Trần Nguyễn Thanh Thanh

Th.S. Nguyễn Huy Cường

 

Abstract 

Thanks to a lot of benefits brought by the Multimedia Room, the Faculty of Foreign Languages ​​of Van Lang University has introduced a new subject, Phonetics in the curriculum with the aim of helping freshmen, majoring in English of Van Lang University to improve their pronunciation skills. With different appropriate teaching methods used for this subject in the Multimedia Rooms after over four years, we have had tons of positive results and practical experience in teaching pronunciation for students. Nevertheless, we have also recognized some merits and drawbacks of those teaching methods so as to improve our students’ pronunciation skills after finishing each semester.

Understanding the importance and effectiveness of learning English pronunciation in the Multimedia Room, we decide to conduct an article entitled “Some New Teaching Methods for Learners’ English Pronunciation Improvement in Multimedia Room.” In this paper, we would like to come up with and discuss some new teaching methods in order to bring more benefits and effectiveness to freshmen at the course 22 when they are learning English pronunciation in the first and second semester.

Xem tiếp...

PASSIVE OR ACTIVE? DO YOU KNOW ENOUGH ABOUT YOUR STUDENTS?

Trương Thị Như Ngọc, M.A. in Applied Linguistics

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

Cách học và chiến lược học đóng vai trò quan trọng chính yếu trong việc học thành công một ngoại ngữ và khả năng học tập độc lập của người học. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu trong lĩnh vực này được thực hiện trên đối tượng người học đang học tập ở môi trường nước ngoài hơn là người học trong nước. Chính vì vậy, có rất nhiều giả định sai lầm đã đưa ra về cách học của người học Châu Á nói chung và người Việt nói riêng như người học rất thụ động hay có khuynh hướng làm việc nhóm,  học vẹt hay chỉ học thuộc lòng kiến thức. Nghiên cứu mở đầu này tìm hiểu ý kiến đánh giá của sinh viên năm nhất không chuyên ngành Tiếng Anh về cách học của họ có cho  là người học thụ động hay năng động và bước đầu tìm hiểu nguyên nhân của giả định về cách học của người học Châu Á. Kết quả thu được thông qua các buổi phỏng vấn với 30 sinh viên và bản khảo sát từ 90 sinh viên thuộc các ngành kĩ thuật cho thấy rằng bản tính nhút nhát và thái độ giữ thể diện là nguyên nhân khiến cho họ có vể thụ động. Kết quả nghiên cứu không cho thấy có môi quan hệ mang ý nghĩa thống kế giữa tính cách và sự thụ động của sinh viên trong lớp học. 

Xem tiếp...

THE REALITY OF TEACHING ENGLISH SPEAKING SKILL FOR BUSINESS STUDENTS AT VAN LANG UNIVERSITY (VLU)

Vuong Tran Gia Nhon M.A., Vo Thi Xuan Anh M.A., Pham Thi Hoai M.A., Le Huynh Ha Van M.A., Ha Thuy Uyen M.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

Một trong những mục đích chính của việc dạy và học tiếng Anh là người học có thể nói Tiếng Anh một cách trôi chảy. Tuy nhiên, quá trình dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ và thuận lợi mà trái lại quá trình này lại lắm gian nan và đầy thử thách. Vì vậy, câu hỏi đặt ra: Vì sao nhiều sinh viên Văn Lang vẫn chưa thể nói tiếng Anh tốt? Để trả lời câu hỏi này, bài viết dưới đây muốn chỉ rõ: (1) thực trạng của việc giảng dạy kỹ năng nói Tiếng Anh tại trường đại học Văn Lang cũng như những khó khăn, trăn trở mà giảng viên gặp phải trong quá trình đứng lớp; (2) đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc khối ngành kinh tế tại trường Đại học Văn Lang.

Xem tiếp...

KHẢO SÁT KẾT QUẢ DẠY VÀ HỌC TIẾNG TRUNG KHÔNG CHUYÊN BẰNG CNTTCỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

 Th.S. Lâm Hữu Tài –  Khoa Ngoại NgữTrường ĐH Văn Lang, TPHCM

 Th.S. Vũ Nguyễn Minh Thy – Khoa Trung Văn trường ĐH Sư Phạm TPHCM

Nguyễn Hồ Hưng Thịnh, Trần Đoàn Diễm Khanh – Khoa Ngoại Ngữ Trường ĐH Văn Lang, TPHCM

 

Abstract:

Sharing the border with the northen part of Vietnam, The People's Republic of China (PRC) have been in bilateral historical, cultural, economic and social relations with Vietnam for many years. Especially, the relationship between the two countries, in recent years, has been expanded in many fields. To develop it, Vietnam needs a workforce in great numbers that can use Chinese and knows the culture of China well. As Information technology has had its non-stop development, applying IT to teaching and learning Chinese is now necessary for faster and better outcomes.

In the academic year 2015-2016, the Faculty of foreign languages at Van Lang University did confidently use IT in teaching Chinese to students of the faculty whose optional foreign language is Chinese. After that short period of time of using the new teaching approach, we have done a survey that we would like to share to you leaders and you teachers so that we provide more solutions to enhance the capability of teaching and the role of self- learning.

Xem tiếp...

DẠY HỌC TÍCH CỰC

Lê Thị Ngọc Diệp, MA in TESOL

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University 

 

Nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo sinh viên đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển và hội nhập với thế giới đang là thách thức chính các trường ĐH tại Việt Nam. Để thực hiện được việc ấy, một trong các yếu tố cần quan tâm là phương pháp giảng dạy.  Hơn nữa, ngày nay, sinh viên không còn là người “được dạy”mà là người khám phá tri thức. Làm thế nào để sinh viên có thể phát huy được năng lực tự học, sự chủ động, sáng tạo không phải là việc làm đơn giản. Các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng tiếp thu và vận dụng bài học của người học tăng lên khi được học tập chủ động với những phương pháp giảng dạy hiện đại. Do đó, việc tìm hiểu và nghiên cứu phương pháp giảng dạy giúp sinh viên chủ động trong học tập phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của họ là điều rất cần thiết, cần phải được luôn thực hiện.

Trên cơ sơ đó, bài viết này sẽ tập trung vào các phần sau (1) Tổng quan về phương pháp giảng dạy tích cực (2) Phương pháp dạy học hiện tại của Khoa Ngoại ngữ, Đại học Văn Lang, và (3) Một vài phương pháp dạy học tích cực.

Từ khóa: Phương pháp dạy học tích cực, người học, sinh viên, phương pháp, thuyết trình.

Abstract

Quality improvement on the education and training to meet students’ needs for the development and integration with the world is the main challenge of the universities in Vietnam. Therefore, new teaching methods are always concerned. Additionally, students are at present not to be taught but to be given opportunities to discover knowledge. How to help them promote their self-learning ability, initiative and creativity is not a simple task. The recent studies have shown that the students’ learning acquisition is enhanced together with the application of active and modern teaching methods. As a result, the study of new teaching methods helping students be active and creative in learning is really essential.

This article focuses on the following matters (1) Overview of active teaching methods, (2) The current teaching methods of the Faculty of Foreign Languages at Van Lang University, (3) Introduction to some active teaching methods, (4) Some comments on active teaching methods, and (5) Conclusion.

Key word:  Active teaching method, learner(s), student(s), method(s), lectures.

Xem tiếp...

INTERPRETATION

ThS. Phạm Gia Đoàn

Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Văn Lang

Abstract:

Translation and Interpretation are the ultimate jobs for people who love language. However, there are a lot of misunderstandings about these two fields, including the difference between them and what kind of skills and education they require.

Xem tiếp...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ DỊCH VĂN THƠ LÝ TRẦN 

TS. Frank Gerke

Abstract:

In this paper the author describes the process of translation taking the translations of poems of the Ly Tran time as an example. This is a procedure which consists of several operations that penetrate each other and are regarded as basis of the intellectual knowledge and skill of the translator. In the beginning the translator has to prepare the necessary means of translation such as dictionaries, material about the history as well as the literature of the Ly Tran time.The translator should familiarize himself with the historical charactersitics of that time as well as he should read materials about the poets he is about to translate and the background of their poems respectively. Next the translator shall analyze the poems literarily. Duren the process of translation the translator will face problems, such as words or ideas that are hard to understand and therefore not easy to translate. It is the translator’s task to find ways to overcome these problems in order that in the end the reader will have at least a relatively perfect translation. 

Xem tiếp...

 EFL LEARNERS DIFFICULTIES IN AND EXPECTATIONS OF ENGLISH GRAMMAR LEARNING

 Duc Thanh Hung Duong, B.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

Trong quá trình học Tiếng Anh, người học có xu hướng mắc phải khó khăn với cấu trúc ngữ pháp. Điển hình là họ hay mắc phải những lỗi ngữ pháp cơ bản trong quá trình sử dụng Tiếng Anh. Nhận thực được việc học ngôn ngữ chịu nhiều tác động từ các yếu tố cá nhân, liên kết, chiến thuật, tình cảm-thái độ, kiến thức và môi trường (individual, negotiation, tactical, affective, knowledge và environmental factors). Bài nghiên cứu này tập trung vào việc khai thác thông tin từ phía người học về khó khăn cũng như kỳ vọng của người học về việc dạy và học Ngữ Pháp. Cuộc khảo sát này được thực hiện tại Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Văn Lang, vào đầu học kỳ hai, năm học 2014-2015. Đối tượng khảo sát là 50 sinh viên năm nhất chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Kết quả khảo sát sau đó được trình bày dưới dạng thống kê mô tả, nhằm giúp người dạy và các đọc giả khác hình dung sơ lược về quan điểm của người học về các yếu tố có ảnh hưởng đến họ trong việc học Tiếng Anh, đồng thời giúp người dạy định hướng phương pháp dạy và học môn Ngữ Pháp.

Xem tiếp...

EVALUATING THE COURSE BOOK WORLD LINK 1 IN TEACHING AND STUDYING GENERAL ENGLISH AT VANLANG UNIVERSITY

Huynh Thi Nhu Duyen M.A., Huynh Ngoc Thanh  M.A.Pham Thi Song Thuyet  M.A.Ho Dinh Van  M.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University 

 

Abstract

World Link 1 là quyển thứ 2 nằm trong series 4 quyển theo cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp của các tác giả Susan Stempleski, Nancy Douglas, James R. Morgan và Andy Curtis, nhà xuất bản Thomson Heinle. Việc lựa chọn World Link làm giáo trình chính để giảng dạy tiếng anh tổng quát cho sinh viên các khối ngành kỹ thuât đã được thực hiện tại đại học Văn Lang từ năm 2011. Nhìn lại quá trình này nhằm đánh giá những khó khăn, thuận lợi để từ đó có những điều chỉnh phù hợp là việc làm thiết thực và vô cùng cần thiết. Đó cũng là mục tiêu chính của bài tham

luận này. Cụ thể, bài viết này sẽ phân tích sơ lược cấu trúc và nội dung của giáo trình World Link 1, cũng như sự phù hợp của giáo trình này với thực tiễn giảng dạy tại đại học Văn Lang, từ đó đưa ra những đề xuất và giải pháp nhằm cải thiện phương pháp giảng dạy.

Xem tiếp...

A THOROUGH REVIEW INTO GENERAL ENGLISH COURSE BOOKS FOR TECHNICS MAJOR FRESHMEN AND SOPHOMORES WORLD LINK SERIES 

Ly Duy Nguyen B.A., Do Thi Lan Phuong M.A., Vuong Thi Van Anh M.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University 

Abstract

Để dạy và học tiếng Anh hiệu quả, chất lượng của sách là một vấn đề cần xem xét đến. Đối với sinh viên Văn Lang nhóm ngành kỹ thuật, World Link được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên năm nhất và năm hai cho khóa học tiếng Anh tổng quát. World Link trong thực dạy đã được áp dụng như thế nào, hiệu quả ra sao thật sự là một câu hỏi cần được bàn thảo. Bài phê bình với cái nhìn thấu đáo về quá trình dạy và học World Link cho sinh viên nhóm ngành kỹ thuật - Đại học Văn Lang sẽ được trình bày gồm 4 phần như sau:

1. Lý do World Link được lựa chọn để áp dụng giảng dạy

2. Cấu trúc của Sách World Link

3. Điểm mạnh và yếu của Sách World Link

4. Những cách áp dụng và đề nghị trong quá trình thực dạy

Lựa chọn World Link cho sinh viên nhóm ngành kỹ thuật được cho là phù hợp vì sách đáp ứng được trình độ sơ cấp của học viên năm 1 và năm 2.  World Link có cấu trúc đơn giản, nội dung xoay quanh các vấn đề thiết thực trong đời sống thường ngày. Vì vậy, sách có thể dùng làm nền tảng cho sinh viên nhóm ngành kỹ thuật với những kiến thức cơ bản nhất về từ vựng, ngữ pháp cũng như giúp họ bước đầu trong việc phát triển cả 4 kỹ năng nghe-nói-đọc- viết. Tuy nhiên, trong quá trình thực dạy, World Link cũng bộc lộ một số yếu điểm như các hoạt động để luyện tập còn rất hạn chế. Một số phần như Viết, Luyện Phát Âm hay Đọc được thiết kế khá sơ sài. Các hoạt động Nói cũng không được chú trọng. Thêm nữa, vì nội dung của sách khá đơn giản nên không có tính kích thích các em học viên khá giỏi, ở trình độ trung cấp trở lên. Trước những vấn đề trong thực dạy, giảng viên đã áp dụng nhiều phương cách khác nhau để việc học và dạy thú vị hơn. Nhiều hoạt động được giảng viên thiết kế để giúp cho sinh viên ôn tập và củng cố thêm những nội dung các em vừa học ở cả ngữ pháp, từ vựng và nghe- nói- đọc- viết. Cuối cùng, những đề nghị trong quá trình thực dạy World Link được rút ra với mong muốn việc áp dụng sách trong quá trình dạy và học trong thời gian sắp tới sẽ đem lại kết quả tối ưu cho sinh viên. 

Xem tiếp...

A SUGGESTED SPEAKING TEST FOR FIRST-YEAR STUDENTS

 Võ Thị Duyên Anh M.A., Trần Hoàng Anh M.A., Nguyễn Thị Thùy Dương B.A., Đỗ Thị Huyền B.A. , Phan Thị Ngọc Thạch M.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University 

Abstract

Không thể phủ nhận rằng một trong những động lực để dạy và học tốt tiếng Anh trong môi trường Đại học là việc khảo thí theo đúng mục đích đã đề ra và phải tuân thủ quy trình khảo thí khả tín.

Dựa trên một số lí thuyết về Testing, trình độ đầu vào của sinh viên và giáo trình Business Plus Khóa 22 Không Chuyên Ngữ ở Đại Học Văn Lang, Nhóm viết đề tài này xin trình bày một quy trình thi kiểm tra nói giữa kỳ, bao gồm: cấu trúc, quy trình thi và chấm thi, tiêu chí và thang điểm, các đề xuất về việc chuẩn bị cho giám khảo cũng như bài kiểm tra minh họa cho quy trình trên.

Quy trình kiểm tra được đề xuất này có tính khả dụng (reliability) vì nó dựa trên mục đích đề thi. Cụ thể: việc gian lận trong kỳ thi rất khó diễn ra vì người thi không thể chuyển thông tin đề thi cho người kế tiếp, việc chấm thi cũng khách quan vì người chấm thi và người nói cùng với sinh viên là hai chủ thể khác nhau, quy trình thi rõ ràng và sinh viên đã được tiếp cận format đề thi trước quy trình thi. Tuy nhiên, đề thi cũng có một số nhược điểm về authenticity và hiệu ứng negative backwash. Cụ thể: (1) điều kiện thi với 2 giám khảo có một phần gây khó khăn cho công tác bố trí giảng viên chấm và (2) việc Sinh viên chỉ chú trọng luyện tập các kỹ năng/ dạng bài tập liên quan đến bài thi mà bỏ qua các kỹ năng nói khác. Những nhược điểm trên có thể phần nào được hạn chế nếu có sự sắp xếp luân phiên chấm thi giữa các giảng viên và việc giảng dạy kỹ năng nói phải được bao quát hơn trong toàn học kỳ, chỉ trú trọng đến kỹ năng thi vài tuần trước ngày thi.

Xem tiếp...

VĂN PHONG VÀ NGÔN NGỮ TRONG CÁC LOẠI BÀI VIẾT KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH

NGƯT – Phan Hữu Hạnh

Abstract

Rõ ràng là chúng ta hiện đang sống trong một thế giới kinh doanh cộng thêm xu hướng hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng và toàn cầu hóa các nền kinh tế. Vì vậy, nước ta cần phải có một đội ngũ không những tinh thông nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn giỏi ( good expertise) và được đào tạo kỹ (highly trained) mà còn phải nắm vững ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh để có thể giao tiếp và trao đổi thư tín ( correspondence ) với các đối tác trên toàn cầu. Đó chính là văn phong và ngôn ngữ trong các loại bài viết khoa học bằng tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế nhất.

Viết là một trong bốn kỹ năng giao tiếp cơ bản nhất đối với mọi người học và giảng dạy môn Anh Ngữ, và làm sao viết cho chuẩn, cho tốt ( môn là điều trăn trở của người sử dụng tiếng Anh bất kỳ ở cấp độ nào ). Nhưng điều mà bài viết này muốn đề cập đến những yếu kém (weakness ) của người viết bộc lộ về tư duy lô –gíc, trình độ ngữ pháp còn non nớt, hời hợt, chưa thực sự vững, vốn từ vựng nghèo nàn; không thấy sự khác nhau của tiếng Anh nói và viết tắt; lỗi chính tả; dùng cấu trúc và từ không rõ ràng dễ gây tranh cãi, hiểu lầm; không nắm hiểu phép chấm câu và nguyên tắc viết hoa của tiếng Anh và các ngôn ngữ cùng gốc ( cognate language) như tiếng Pháp, Đức , Tây Ban Nha..... khác nhau một trời một vực ( diametrically different) với tiếng Việt. Chính vì vậy, trong bất kỳ bài viết nào, dù là bài báo khoa học, đề tài NCKH, luận văn tốt nghiệp, bài tham luận, những ý tưởng và luận điểm được trình bày sao cho thật mạch lạc, chặt chẽ và ăn ý ( consecutive and coherent ) . Theo trình tự nào với sự cân đối nào? Tóm lại , một bài viết khoa hoạc nào cũng đạt một hình thức hoặc bố cục khúc chiết, rõ ràng và toát lên một ý thức nhất quán (consistency).

Go to top