EVALUATING THE COURSE BOOK WORLD LINK 1 IN TEACHING AND STUDYING GENERAL ENGLISH AT VANLANG UNIVERSITY

Huynh Thi Nhu Duyen M.A., Huynh Ngoc Thanh  M.A.Pham Thi Song Thuyet  M.A.Ho Dinh Van  M.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University 

 

Abstract

World Link 1 là quyển thứ 2 nằm trong series 4 quyển theo cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp của các tác giả Susan Stempleski, Nancy Douglas, James R. Morgan và Andy Curtis, nhà xuất bản Thomson Heinle. Việc lựa chọn World Link làm giáo trình chính để giảng dạy tiếng anh tổng quát cho sinh viên các khối ngành kỹ thuât đã được thực hiện tại đại học Văn Lang từ năm 2011. Nhìn lại quá trình này nhằm đánh giá những khó khăn, thuận lợi để từ đó có những điều chỉnh phù hợp là việc làm thiết thực và vô cùng cần thiết. Đó cũng là mục tiêu chính của bài tham

luận này. Cụ thể, bài viết này sẽ phân tích sơ lược cấu trúc và nội dung của giáo trình World Link 1, cũng như sự phù hợp của giáo trình này với thực tiễn giảng dạy tại đại học Văn Lang, từ đó đưa ra những đề xuất và giải pháp nhằm cải thiện phương pháp giảng dạy.

 

Contents

I. Introduction

II. Layout and Design of the series World Link

III. The Selection and Grading of World Link book’s Content

IV. The Using of World Link series in Van Lang University context

V. The strength and weakness of the series World Link

VI. Recommendations

VII. Conclusion

References:

Mendel, R. (2006). Review of World Link Intro – Student Book and Video Course. Retrieved from http://llt.msu.edu/vol10num3/pdf/review1.pdf 

Nunan, D. (1988). Syllabus Design. Oxford: OUP

Richards, J. C. (1985). Conversational Competence through Role Play Activities. RELC Journal, Vol. 16, No. 1, 82-91.

The course book:

Stempleski, S., Morgan, J. R. & Douglas, N. (2011) World Link 1 (2nd ed.). USA: Heinle

Go to top