FLIPPING THE CLASSROOM FOR INTERPRETATION COURSES AT TERTIARY LEVEL

Pham Thi Thuy Trang, M.A. in TESOL 

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

            Trong những năm gần đây, mô hình “Flipped Classroom (lớp học Đảo ngược) nhận được rất nhiều sự quan tâm trong giới giáo dục và đã được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các môn học, đặc biệt là các môn thuộc STEM (Khoa học, Kĩ thuật, Xây dựng và Toán học). Đây là mô hình đảo ngược của mô hình giáo dục truyền thống, nhấn mạnh tính cá nhân, giảm thời gian tiếp thu bị động, tăng thời gian đào sâu suy nghĩ, tăng khả năng làm việc nhóm và học tập tích cực. Với những ưu điểm trên, mô hình này đang dần được đưa vào sử dụng tại các trường đại học lớn ở hầu hết các chuyên ngành. Tuy nhiên,với bộ môn ngôn ngữ Anh, vẫn còn đang rất cần những nghiên cứu sâu hơn nữa trong việc ứng dụng mô hình trên vào việc giảng dạy các phân môn khác nhau, từ Ngữ học Dạy tiếng, Biên Phiên dịch , đến Phương pháp Giảng dạy. Với nỗ lực góp phần giải quyết các khó khăn trong việc giảng dạy bộ môn Phiên dịch tại đại học, bài báo cáo đưa ra mô hình gỉang dạy mới ứng dụng những tiêu chí của “Flipped Classroom”. Mô hình được đưa ra dựa trên những báo cáo khoa học có liên quan gần đây, và dựa trên kinh nghiệm thực tế ứng dụng mô hình này của người báo cáo. 

 

Contents

Literature review

A proposed model for teaching interpretation at tertiary level

Class design

Preparatory session

Pre-class session

            In – class sessions

Post-class sessions

Course assessment

Potential challenges

Limitations and suggestion for further research

Conclusion

References

Bahrani, T., & Sim, T. S. (2011). The role of audiovisual mass media news in language learning. English Language Teaching, 4(2﴿.

Bloom, B.S. (1984). Taxonomy of educational objectives. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Graham, C.R. (2006). Blended learning systems: Definitions, current trends, and future directions. In C.J. Bonk & C.R. Graham (Eds.), The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. 3_21). San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.

 

Han, J.H. (2015) Successfully flipping the ESL classroom for learner autonomy. TESOL Journal, 2(1), 98-109.

 

Hung, H.T. (2014). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning, Computer Assisted Language Learning, 28 (1), 81-96.

 

McGivney-Burelle, J., & Xue, F. (2013). Flipping calculus. PRIMUS, 23(5), 477_486.

 

Miremadi, S.A. (1991). Theories of Translation and Interpretation. Tehran: SAMT Publication.

 

Norton, B., & Toohey, K. (﴾2001)﴿. Changing perspectives on good language learners. TESOL Quarterly, 35, 307–322.

 

Strayer, J. F. (2007).The effects of the classroom flip on the learning environment: A comparison of learning activity in a traditional classroom and a flip classroom that used an intelligent tutoring system (Doctoral dissertation).

Tucker, B. (2012). The flipped classroom. Education Next, 12(1), 82_83.

Washburn, G. N. ﴾2001). Using situation comedies for pragmatic language teaching and learning. TESOL Journal, 10(4), 21–26.

Go to top