Tham luận hội thảo khoa học

KHẢO SÁT KẾT QUẢ DẠY VÀ HỌC TIẾNG TRUNG KHÔNG CHUYÊN BẰNG CNTTCỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

 Th.S. Lâm Hữu Tài –  Khoa Ngoại NgữTrường ĐH Văn Lang, TPHCM

 Th.S. Vũ Nguyễn Minh Thy – Khoa Trung Văn trường ĐH Sư Phạm TPHCM

Nguyễn Hồ Hưng Thịnh, Trần Đoàn Diễm Khanh – Khoa Ngoại Ngữ Trường ĐH Văn Lang, TPHCM

 

Abstract:

Sharing the border with the northen part of Vietnam, The People's Republic of China (PRC) have been in bilateral historical, cultural, economic and social relations with Vietnam for many years. Especially, the relationship between the two countries, in recent years, has been expanded in many fields. To develop it, Vietnam needs a workforce in great numbers that can use Chinese and knows the culture of China well. As Information technology has had its non-stop development, applying IT to teaching and learning Chinese is now necessary for faster and better outcomes.

In the academic year 2015-2016, the Faculty of foreign languages at Van Lang University did confidently use IT in teaching Chinese to students of the faculty whose optional foreign language is Chinese. After that short period of time of using the new teaching approach, we have done a survey that we would like to share to you leaders and you teachers so that we provide more solutions to enhance the capability of teaching and the role of self- learning.

Xem tiếp...

DẠY HỌC TÍCH CỰC

Lê Thị Ngọc Diệp, MA in TESOL

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University 

 

Nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo sinh viên đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển và hội nhập với thế giới đang là thách thức chính các trường ĐH tại Việt Nam. Để thực hiện được việc ấy, một trong các yếu tố cần quan tâm là phương pháp giảng dạy.  Hơn nữa, ngày nay, sinh viên không còn là người “được dạy”mà là người khám phá tri thức. Làm thế nào để sinh viên có thể phát huy được năng lực tự học, sự chủ động, sáng tạo không phải là việc làm đơn giản. Các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng tiếp thu và vận dụng bài học của người học tăng lên khi được học tập chủ động với những phương pháp giảng dạy hiện đại. Do đó, việc tìm hiểu và nghiên cứu phương pháp giảng dạy giúp sinh viên chủ động trong học tập phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của họ là điều rất cần thiết, cần phải được luôn thực hiện.

Trên cơ sơ đó, bài viết này sẽ tập trung vào các phần sau (1) Tổng quan về phương pháp giảng dạy tích cực (2) Phương pháp dạy học hiện tại của Khoa Ngoại ngữ, Đại học Văn Lang, và (3) Một vài phương pháp dạy học tích cực.

Từ khóa: Phương pháp dạy học tích cực, người học, sinh viên, phương pháp, thuyết trình.

Abstract

Quality improvement on the education and training to meet students’ needs for the development and integration with the world is the main challenge of the universities in Vietnam. Therefore, new teaching methods are always concerned. Additionally, students are at present not to be taught but to be given opportunities to discover knowledge. How to help them promote their self-learning ability, initiative and creativity is not a simple task. The recent studies have shown that the students’ learning acquisition is enhanced together with the application of active and modern teaching methods. As a result, the study of new teaching methods helping students be active and creative in learning is really essential.

This article focuses on the following matters (1) Overview of active teaching methods, (2) The current teaching methods of the Faculty of Foreign Languages at Van Lang University, (3) Introduction to some active teaching methods, (4) Some comments on active teaching methods, and (5) Conclusion.

Key word:  Active teaching method, learner(s), student(s), method(s), lectures.

Xem tiếp...

Page 7 of 11

Go to top