Tham luận hội thảo khoa học

Danh mục các bài tham luận - Kỷ yếu Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ - năm 2018

1. Huỳnh Lê Phượng Cơ. A Reflection on how to Enhance Student’s Learning Strategies in Academic Listening.

2. Lê Thị Ngọc Diệp. Teaching Quality from Feedback Analysis – A Case of Public Speaking Module in Foreign Languages Faculty at Van Lang University

3. Phạm Thị Thùy Trang. Rethinking Scaffolds for Academic Writing Courses at Van Lang University: What are the missing links?

4. Nguyễn Thanh Minh. Applying Critical Thinking Practices to Develop Critical Thinking of English Majors in Reading Classrooms at Van Lang University.

5. Trần Hoàng Anh & Phan Thị Ngọc Thạch. Chương trình tiếng Anh tổng quát: định hướng và kiến nghị - Đại học Văn Lang

6. Mai Thị Bạch Yến. Định hướng việc dạy tiếng Anh không chuyên tiếp cận môi trường làm việc.

7. Vương Thị Vân Anh. Những thuận lợi và khó khăn trong việc giảng dạy khối tiếng Anh tổng quát ở Đại học Văn Lang

8. Huỳnh Thị Như Duyên, Nguyễn Thị Yến Nhung, Huỳnh Ngọc Thanh, Phạm Thị Song Thuyết, Hồ Đình Văn. Đánh giá chương trình đào tạo tiếng Anh không chuyên ngành kỹ thuật K22-K23.

9. Võ Thị Duyên Anh & Trương Thị Như Ngọc. Đánh giá phân bổ thời lượng giản dạy đối với chương trình tiếng Anh không chuyên tại trường Đại học Văn Lang hiện nay. 

 

Danh mục các bài tham luận - Kỷ yếu Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ - năm 2017

Page 2 of 11

Go to top