Đinh Trần Ngọc Phúc

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Speaking


Học vấn

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL),  Đại học Victoria, Australia.

Cử nhân tiếng Anh, Đại học Sư phạm Qui Nhơn. 

Diploma in TESOL, Đại học Mở TPHCM.

Quá trình công tác

2013-2016 Giảng viên thỉnh giảng, Trường Đại học Tài chính - Marketing, TP.HCM.

2010-2013 Phó Giám đốc Trung tâm Đạo tạo Nhân lực Quốc tế, kiêm giảng viên, Trường Cao đẳng Bách Việt, TP.HCM.

2009-2011 Giáo viên, Trường Trung Cấp Âu Việt TP.HCM.

Nghiên cứu khoa học

2011 Strategies to Increase Student Talking Time at Au Viet School. Chủ nhiệm đề tài.

2011 Introducing an Innovative Methodology at Au Viet School meet students’ resistanceChủ nhiệm đề tài.

 

Go to top