Cơ cấu tổ chức hiện tại

Ban Chủ Nhiệm Khoa

Trưởng Khoa

GVC. TS. PHAN THẾ HƯNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Phó Trưởng Khoa

ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Khối Chuyên Môn

Phó Trưởng Bộ Môn Kỹ Năng Ngôn Ngữ

ThS. NGUYỄN THANH MINH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028)71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Phó Trưởng Bộ Môn Biên Phiên Dịch

ThS. ĐỖ PHÚ ANH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Phó Trưởng Bộ Môn Đào tạo Đặc biệt & Liên kết Quốc tế

ThS. LÊ QUANG THẢO

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Phó Trưởng Bộ Môn Ngôn Ngữ 2

ThS. TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.71099249

LÝ LỊCH KHOA HỌC


 Khối Quản Trị Hành Chính

 

Trợ Lý Công Tác Sinh Viên

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.71099249
 

Thư ký Khoa
(khối tiếng Anh chuyên ngữ)

LÊ THỊ HỒNG YẾN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.71099249
 


 
Go to top