ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA KHOA

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU  


 

GVC. TS. PHAN THẾ HƯNG

Chức vụ: Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC  BIODATA


ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 


ThS. NGUYỄN THANH MINH

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Kỹ năng Ngôn ngữ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 


ThS. ĐỖ PHÚ ANH

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Biên Phiên dịch

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ 2

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LÊ QUANG THẢO

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Đào tạo Đặc biệt

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHẠM THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGÔ THỊ CẨM THÙY

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HẢI LONG

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TỐNG PHƯỚC KHẢI

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HUY CƯỜNG

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


ThS. ĐINH TRẦN NGỌC PHÚC

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HOÀNG PHAN

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐƯỜNG THANH HÙNG ĐỨC

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ NGỌC LINH

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. CAO THỊ XUÂN TÚ

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐỖ HUY LIÊM

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LƯƠNG THỊ KIM PHỤNG

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LÊ THỊ TRUNG ĐÍNH

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGÔ NHẬT PHƯƠNG QUỲNH

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRƯƠNG HỒNG NGỌC

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. LỮ ĐÌNH BẢO

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


LÊ NGỌC TRUYẾN

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. PHAN THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN NGỌC HUY

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. ĐINH HUỲNH MAI TÚ

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ YẾN NHU

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THANH PHƯƠNG

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ THANH MAI

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VÕ THỊ THU HẰNG

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VƯƠNG TUYẾT KHA

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ BÍCH TRÂM

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


TS. NGUYỄN HÒA MAI PHƯƠNG

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN THỊ LỆ THỦY

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


TS. NGUYỄN THỊ THU

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


 

ThS. NGUYỄN THỊ HÀ

Chức vụ: Giảng viên                                               

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 


ThS. TRƯƠNG PHÚ SỸ

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. JONATHANA.ILLANA

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. KATHARINE HANNAH COLLINS 

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


PGS. TS. PHẠM VŨ PHI HỔ

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRƯƠNG THỊ MAI HẠNH

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGHỆ QUÍ LINH

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN HỒ HƯNG THỊNH

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. TRẦN CHÍ MINH

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. NGUYỄN THỤY THÙY DUNG

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


ThS. VÕ NGỌC THIÊN PHỤNG

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


   

ThS. NGUYỄN ĐÀI TRANG NHÃ

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


   

ThS. HỒ ĐẮC QUỐC ANH

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


   

ThS. LÊ TẤN PHƯỚC

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


   

ThS. NGUYỄN THỊ ANH THƯ

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


   

ThS. PHẠM QUẾ ANH

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


   

ThS. DONNIE RAY HASH III

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


   

TS. BÙI THỊ KIM LOAN

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


 

Go to top