Triết lý giáo dục - Tầm nhìn - Sứ mạng

Triết lý giáo dục của Khoa Ngoại ngữ: Kiến tạo, Tự chủ, Hòa nhập

- Kiến tạo: Người học tham gia chủ động, tích cực, tự giác vào quá trình học tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Thông qua các hoạt động đội/nhóm, thực hành, thực tế, người học cùng kiến tạo, xây dựng kiến thức, và kỹ năng.

- Tự chủ: Giáo dục giúp người học tự hiểu về bản thân, xác định được mục tiêu cuộc sông, xây dựng động lực học tập suốt đời, kỹ năng tự học, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, và tự chịu trách nhiệm.

- Hòa nhập: Tôn trọng sự khác biệt, tính cá thể của người học, hướng đến xây dựng nội dung phương pháp giảng dạy phù hợp với đa dạng đối tượng. Giáo dục hướng đến khả năng hòa nhập quốc tế, xây dựng những con người cỏ khả năng tư duy mở, hiểu biết về đa văn hỏa, khà năng thích ứng cao với môi trường toàn cầu.

 

Tầm nhìn

Là một đơn vị đào tạo ngoại ngữ uy tin tại Việt Nam và ngang tầm Khu vực, cung cấp nguồn lực chất lượng, đáp ứng được nhu cầu xã hội.

 

Sứ mạng

Đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên môn vững chắc và toàn diện, kỹ năng học tập suốt đời, phát huy được tiềm năng của bản thân;

Đào tạo sinh viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kỳ năng giao tiếp quốc tê, và thích nghi với những môi trường làm việc đa dạng.

 

Go to top