Cơ cấu tổ chức hiện tại

Ban Chủ Nhiệm Khoa

Trưởng Khoa:

GVC. TS. PHAN THẾ HƯNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Phó Trưởng Khoa:

ThS. HUỲNH LÊ PHƯỢNG CƠ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Khối Quản Trị Hành Chính

 

Trợ Lý Công Tác Sinh Viên:

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177
 

Trợ Lý Giáo Vụ 1:

NGUYỄN THỊ KHÁNH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177
 

Khối Chuyên Môn

Phó Trưởng Bộ Môn Kỹ Năng Ngôn Ngữ:

ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-8)38365177

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Phó Trưởng Bộ Môn Biên Phiên Dịch:

ThS. ĐỖ PHÚ ANH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-28)38365177

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Phó Trưởng Bộ Môn Ngôn Ngữ 2:

ThS. TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-28)38365177

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Phó Trưởng Bộ Môn Tiếng Anh Không Chuyên:

ThS. TRẦN HOÀNG ANH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (84-28)38389983

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Go to top