Cơ cấu tổ chức hiện tại

Ban Chủ Nhiệm Khoa

Trưởng Khoa

GVC. TS. PHAN THẾ HƯNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC  BIODATA


Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. PHẠM VŨ PHI HỔ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC


Phó Trưởng Khoa

ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Khối Chuyên Môn

Trưởng Bộ Môn Ngôn Ngữ Chuyên Ngành; Trợ lý Trưởng Khoa

TS. NGUYỄN HẢI LONG Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Trưởng Bộ Môn Kỹ Năng Ngôn Ngữ

TS. NGUYỄN HÒA MAI PHƯƠNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


  

Trưởng Bộ Môn Ngôn Ngữ Trung Quốc

TS. MAI THU HOÀI

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Phó Trưởng Bộ môn Kỹ Năng Ngôn Ngữ

ThS. NGUYỄN THANH MINH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Chuyên ngành

ThS. ĐỖ PHÚ ANH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Phó Trưởng Bộ môn Chương trình Đặc biệt & Liên kết Quốc tế

ThS. CAO THỊ XUÂN TÚ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ 2 & ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

ThS. TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÝ LỊCH KHOA HỌC


 Khối Quản Trị Hành Chính

 

Trợ Lý Công Tác Sinh Viên

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.71099249

 

Thư ký Khoa

LÊ THỊ HỒNG YẾN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.71099249

 

Thư ký Khoa

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.71099249

 

Go to top