Nguyễn Hải Long

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Reading, Writing, Listening


Học vấn

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL),  Đại học Mở TPHCM.

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL),  Đại học Victoria, Australia.

Cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Quá trình công tác

2012-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

2008-2012 Giảng dạy tại các trường Cao đẳng Bách Việt, Cao đẳng Trường Xuân, Cao đẳng Giao thông Vận tải, Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC. 

2000-2008 Giảng dạy tại trường Nguyễn Trường Tộ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa.

Nghiên cứu khoa học

2013- Hỏi và những hành động tương ứng trong cặp tương tác trao đáp qua lời thoại nhân vật” trên tư liệu tiểu thuyết của Hồ Anh Thái và Nicholas sparks. Chủ nhiệm đề tài.

2012-2015 Ứng dụng hiệu quả phương pháp Blended Learning trong việc dạy môn Phonetics. Thành viên nghiên cứu.

2011-2012 The impacts of TBSA on English-major freshmen’s speaking at Ba Ria - Vung Tau Teacher Training College. Chủ nhiệm đề tài.

2010-2011 Teacher and students’ collaboration for better speaking. Chủ nhiệm đề tài.

Bài viết đăng trên tạp chí, kỷ yếu

The impacts of TBSA on English-major freshmen’s speaking at Ba Ria - Vung Tau Teacher Training College (2014) Journal of Science - Ho Chi Minh City Open University.

 

 

Go to top