Thông báo v/v mở lớp học trả nợ môn trong hk hè

ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v  MỞ LỚP HỌC TRẢ NỢ MÔN TRONG HK HÈ 

Theo qui chế đào tạo, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ môn sớm theo tiến độ học tập, Khoa Ngoại Ngữ khuyến khích sinh viên đăng ký học trả nợ các môn ở các học kỳ trước vào học kỳ hè.

Thời gian đăng ký học  trả nợ các môn thuộc HK1 từ ngày 20/5/2016 đến ngày 10/6/2016.

Thời gian dự kiến mở lớp các môn thuộc HK1: 4/7/2016 đến 30/7/2016

Thời gian đăng ký học trả nợ các môn thuộc HK2 từ ngày 10/6/2016 đến ngày 10/7/2016

Thời gian dự kiến mở lớp các môn thuộc HK2: 18/7/2016 đến 13/8/2016                                                                                                                                                                    

Lưu ý:

 • Khuyến khích sinh viên K19 đăng ký học hè để trả các môn còn nợ cho kịp tiến độ tốt nghiệp năm 2016-2017.
 • Sinh viên nhận mẫu đăng ký học lại trong học kỳ hè tại văn phòng Khoa Ngoại Ngữ.
 • Lớp học phải đủ 10 sinh viên trở lên Khoa mới mở lớp trong HK hè.
 • Khuyến khích đăng ký trả nợ các môn sau:
  1. Writing 3
  2. Writing1
  3. Chinese 1
  4. Chinese 2
  5. Chinese 3
  6. French 3
  7. French 5
  8. Grammar 1
  9. Grammar 3
  10. Listening 3
  11. Listening 5


 • Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ gặp giáo vụ.

 

Ngày 20 tháng 5 năm 2016

Ban Chủ Nhiệm Khoa

 

Go to top