Thông báo v/v Đăng ký mã Khám Chữa Bệnh 2016 dành cho Sinh Viên

Sinh viên tải về file này:  MAU NHAP BHYTSV NH1617 (NN) 29092016.xlsx và xem sheet DSKCB 2016 để đăng ký Mã khám chữa bệnh.

Lưu ý:

Trong cột "Đăng ký KCB ban đầu (theo các nhóm đối tượng)" các ô có ghi "Gia hạn thẻ cũ (không nhận tăng mới)" chỉ dành cho sinh viên đã đăng ký trước đó.

Ví dụ:

Mã KCB: 025 - Tên Bệnh viện: Bệnh viện Thống Nhất - Gia hạn thẻ cũ (không nhận tăng mới).
- Nghĩa là chỉ có những bạn đã đăng ký bệnh viện Thống Nhất năm 2015 mới được tiếp tục đăng ký Bệnh viện Thống Nhất năm nay, còn nếu năm ngoái không đăng ký thì năm 2016 bệnh viện không nhận mới.

Lớp trưởng nhập BHYT vào sheet Mẫu Nhập BHYT 2016.

 

Go to top