Danh sách sinh viên K22 học GDQP

- Danh sách sinh viên K22 học GDQP do Trường  Sỹ quan kỹ thuật quân sự chia theo từng đại đội (đại đội viết tắt là C).

- Size quân trang.

Vui lòng xem các tập tin đính kèm.

Go to top