Thông báo v/v Thi Giữa Kỳ (các môn chung), học kỳ 1, năm học 2017-2018

Sinh viên xem lịch thi giữa kỳ các học phần chung trong tập tin đính kèm.

Riêng những học phần khác sẽ thi theo lịch của giảng viên thông báo trên lớp.

Go to top