DSSV nhận hỗ trợ miễn giảm học phí, HK2, NH 2016-17; Cập nhật hồ sơ miễn giảm NH 2017-18

File đính kèm: gồm 2 sheet (danh sách thuộc diện không thay đổi và danh sách cần cập nhật hồ sơ vào đầu năm học).

Các sinh viên có tên trong danh sách cần cập nhật hồ sơ vui lòng chuẩn bị các giấy tờ như trong thông báo hướng dẫn miễn giảm học phí đã đăng trước đó và nộp lại cho CTSV, hạn cuối nộp hồ sơ vào ngày 07/11/2017.

Go to top