Thông báo v/v Thi cải thiện điểm đối với sinh viên K23

Theo Quy chế tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên K23 có điểm học phần là D hoặc D+ được đăng ký thi thêm 1 lần ở kỳ thi phụ để cải thiện điểm.

Sinh viên đăng ký thi cải thiện tại Khoa, nộp lệ phí thi tại Phòng Kế toán. Khoa lập danh sách và tổ chức cho sinh viên thi cùng với kỳ thi phụ.

Phòng Đào tạo căn cứ danh sách từ Phòng Kế toán và bảng điểm Khoa gửi về để nhập điểm thi cải thiện vào hệ thống.

 

Go to top