Danh sách cảnh báo kết quả học tập sinh viên K23, Học kỳ 1, Năm học 2017-2018

Theo Quy chế tổ chức đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Văn Lang (ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHVL ngày 31/8/2017);
Nhằm giúp sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để đảm bảo tiến độ học tập; Phòng đào tạo thông báo danh sách sinh viên K23 của Khoa có kết quả học tập HK1 nằm trong diện cảnh báo lần thứ nhất (theo file gửi kèm).

Attachments:
Download this file (DS Canhbao K23 HK1 1718.pdf)DS Canhbao K23 HK1 1718.pdf49 kB
Go to top