Thông báo về Danh sách xử lý học tập của sinh viên

Danh sách xử lý học tập xem tại đây.

Những sinh viên có tên trong danh sách xử lý yêu cầu lên Khoa gặp Giáo vụ (Cô Khánh) để giải quyết. Thời gian từ ngày 4/9/2018 đến ngày 6/9/2018

Go to top