Thông báo v/v Đăng ký học phần Giáo dục Thể chất & đăng ký Học phần bổ sung dành cho SV K23, K24

1. Thông báo v/v đăng ký học phần

2. Danh sách sinh viên K23 đăng ký học phần

3. Bảng giá học phí tín chỉ K24

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top