Thông báo v/v điều chỉnh thời gian đăng ký học phần Giáo dục thể chất (cập nhật 10/12/2018)

Sinh viên xem thông báo và thời khóa biểu đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top