Thời Khóa Biểu HK2 NH18-19 chính thức sau khi sv K23, K24 đăng ký môn học & có điều chỉnh K21N2 + K21N4

Thời Khóa Biểu HK2 NH18-19 chính thức sau khi sv K23, K24 đăng ký môn học & có điều chỉnh K21N2 + K21N4

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

 

Go to top