Thông báo V/v Hủy nhóm học phần Giáo dục thể chất

Danh sách sinh viên thuộc các nhóm học phần Giáo dục thể chất bị hủy lớp do đăng ký không đủ số lượng mở lớp (vui lòng xem file đính kèm).

Các sinh viên trong danh sách này có thể đăng ký học vào học kỳ Hè.

Xem đính kèm tại đây.

Go to top