Thông báo v/v Mở lớp học lại trong HK2 18-19 bổ sung: TRANSLATION3, INTERPRETATION 1, BUSINESS TRANSLATION

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top