Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy HK2 NH2018-2019

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy học kỳ 2 năm học 2018 – 2019:

- Đối tượng thực hiện: tất cả sinh viên 

- Thời hạn: trước ngày 12/05/2019 

- Link truy cập: http://online.vanlanguni.edu.vn/danhgia

- Hướng dẫn: xem đính kèm tại đây

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc thực hiện khảo sát để tính điểm rèn luyện mục 5.1

 

 

Go to top