Thông báo hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học phí sinh viên năm học 2019-2020

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 Lưu ý:

  • Năm 2019-2020 diện hỗ trợ theo chính sách bằng kinh phí của trường có kèm điều kiện. Nội dung chi tiết có trong file thông báo đính kèm.
  • Các mẫu đơn xin hỗ trợ SV nhận tại Văn phòng Khoa

 

Go to top