Thông báo mời đề xuất đề tài NCKH Sinh Viên năm học 2019-2020 (đợt 1)

 
  1.  Điều kiện tham gia: Sinh viên trong Trường có các ý tưởng nghiên cứu và có năng lực thực hiện.
  2.  Hồ sơ đề xuất gồm có (biểu mẫu theo link Quy trình ISO đính kèm):
- Phiếu đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp Trường (theo mẫu đính kèm)
- Phiếu thông tin chủ nhiệm đề tài (theo mẫu đính kèm)
- Đề xuất danh mục đăng ký (theo Khoa)
  3.  Thời hạn nộp hồ sơ:  Ngày 23/09/2019 đến 18/10/2019
  4.  Địa chỉ nhận hồ sơ:  Phòng HTQT & NCKH.
 
Sinh viên xem biểu mẫu đính kèm tại đây.
 
Go to top