Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy, HK1, NH 2019-2020

Thời gian mở hệ thống thực hiện khảo sát:

Học kỳ 1, NH 2019-2020 (HK191): Từ 14/12/2019 đến 18/01/2020;

Hình thức khảo sát
- Khảo sát online: sinh viên truy cập địa chỉ http://online.vanlanguni.edu.vn/danhgia.
- Sinh viên sử dụng tài khoản cá nhân (Mã sinh viên) để làm khảo sát.

Sinh viên xem kế hoạch và hướng dẫn đính kèm tại đây.

Go to top