Thông báo v/v ban hành kế hoạch đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2019-2020

Sinh viên xem thông báo đính kèm tại đây.

 

 

 

 

Go to top