Thông báo v/v điều chỉnh điều kiện xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí của sinh viên năm học 2019-2020 và các năm học sau

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên kính gửi Thông báo số 193/TB-ĐHVL ngày 22/02/2020 (xem đính kèm) về việc điều chỉnh điều kiện xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học phí của sinh viên năm học 2019-2020 và các năm học sau, trong đó

Điều kiện xét hồ sơ

Học kì 1

năm học 2019-2020

Học kì 2

năm học 2019-2020

Từ năm học 2020-2021 về sau

Điểm trung bình học kì

Từ 5.0 trở lên

Từ 5.0 trở lên

Từ 6.0 trở lên

Điểm rèn luyện học kì

Từ 60 trở lên

Từ 60 trở lên lên

Từ 65 trở lên

Đối với hồ sơ đã nộp trong thời gian qua, sinh viên không nộp lại và theo dõi danh sách phê duyệt.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện và không nộp theo thông báo cũ, sinh viên nộp trực tiếp hồ sơ tại Văn Phòng khoa; khoa tổng hợp và chuyển về Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trước ngày 15/3/2020. 

Sinh viên xem thông báo đính kèm tại đây.

 

 

Go to top