Thông báo v/v hthp chia sẻ khó khăn đối với sinh viên gia hạn học phí trước ngày 31/3/2020 và đóng học phí 06/4/2020 - 05/5/2020

Sinh viên xem các thông báo số 554/TB-ĐHVL và số 555/TB-ĐHVL ngày 09/4/2020 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ học phí trong dịch bệnh Covid-19 đối với

(1) sinh viên đã thực hiện gia hạn học phí trước ngày 31/3/2020 và hoàn thành học phí từ ngày 01/4/2020 - 05/4/2020;

(2) sinh viên hoàn thành học phí từ ngày 06/4/2020 - 05/5/2020 

Chi tiết thông báo xem đính kèm tại đây.

Go to top