Thông báo v/v Triển khai đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ 192 và thông tin hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện

Sinh viên xem đính kèm tại đây.

 

 

Go to top