Thông báo v/v xem tài liệu môn học và đề thi - đáp án học kỳ 2, năm học 2019-2020

Trong thời gian qua, bên cạnh việc duy trì bổ sung tài liệu giấy, Thư viện đã tăng cường số hóa tài liệu môn học theo đề cương chi tiết và theo yêu cầu của giảng viên, sinh viên. Hiện tại, Thư viện đã cập nhật danh mục tài liệu môn học, danh mục đề thi - đáp án của học kỳ 2, năm học 2019-2020 của Khoa lên website Thư viện. 

Link xem: https://thuvien.vanlanguni.edu.vn/index.php/du-lieu-dao-tao. Nếu có nhu cầu tham khảo tài liệu trong danh mục, giảng viên, sinh viên có thể liên hệ phòng đọc Thư viện để mượn đọc đối với tài liệu giấy; hoặc đăng nhập, yêu cầu tài liệu trên http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/ đối với tài liệu điện tử (theo đường link đã được cung cấp trong danh mục).

Go to top