Thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 – 2021"

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên kính gửi kế hoạch số 1557/KH-ĐHVL ngày 31/8/2020 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân -  sinh viên năm học 2020 – 2021” (theo file đính kèm). Theo kế hoạch năm nay có bổ sung một số nội dung như sau: 

  1. Các chuyên đề sinh hoạt online sẽ phát trực tiếp trên fanpage Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (https://www.facebook.com/ctsvvlu). 
  2. Các chuyên đề sinh hoạt bằng hình thức tự học: sinh viên tự tìm hiểu một trong những nội dung theo phụ lục được phổ biến trên trang học trực tuyến (https://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn
  3. Các chuyên đề sinh hoạt tập trung (offline): sinh viên tham dự theo lịch của thư mời đính kèm mã QR-code điểm danh được TTHTSV gửi qua email. 
  4. Buổi đối thoại với Nhà trường (áp dụng với khóa cũ): sinh viên tham dự theo lịch của thư mời đính kèm mã QR-code điểm danh được TTHTSV gửi qua email. Sinh viên đặt câu hỏi theo link được TTHTSV gửi trước khi tham dự. 
  5. Bài thu hoạch: Sau khi hoàn thành tất cả các chuyên đề theo kế hoạch, sinh viên thực hiện bài thu hoạch theo thông báo chi tiết qua email sinh viên. 
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên sẽ cập nhật các thông tin nếu có điều chỉnh nội dung, lịch sinh hoạt trong quá trình thực hiện.
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Go to top