Trần Nguyễn Thanh Thanh

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84-8)38365177

Môn học phụ trách: Listening, Phonetics.


Học vấn

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL),  Đại học Southern Queensland, Australia.

Cử nhân tiếng Anh, Đại học Văn Lang. 

Quá trình công tác

2012-nay Giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang.

Nghiên cứu khoa học

2012-2014 Ứng dụng hiệu quả phương pháp Blended Learning trong việc dạy môn Phonetics. Thành viên nghiên cứu.

 

Go to top